ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η. Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                            

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.                                                                            Μουζάκι, 29/03/2019

 

                                                                                                       Αρ.πρωτ.: 131

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η.  Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

 

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

 

Προκηρύσσει φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία , ως εξής:

 

Το προς εκμίσθωση είναι το κάτωθι:

 

·         Κυλικείο Κ.Α.Π.Η. Τ.Κ. Αγναντερού

 

το οποία θα διατεθεί για 2ετή μίσθωση.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο στο Μουζάκι , στις  9 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.-12.00μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81).

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης κτλ ποσού 200,00 €

 

Οι τιμές εκκίνησης για τα προϊόντα που θα προσφέρονται είναι :

 1. Ελληνικός καφές:0,70 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,45)

2. Στιγμιαίος καφές ( φραπέ ):1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,15)

3. Αναψυκτικά-χυμοί(250ml):1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

 4. Τσίπουρο – ούζο(0.25ml):1,20 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

5. Ουίσκι απλό:3,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

6. Τσαϊ:0,80 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

7. Κρασί χύμα(250ml):1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

8. Μπύρα(Μπουκάλι):1,60 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

 

Στη δημοπρασία επιτρέπεται να λάβουν μέρος μόνο Δημότες της  αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας.

 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα,  στις  16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες και έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου Μουζακίου.

 

Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία θα αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.-12.00μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

 

 

 

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθεί από τον μισθωτή.

 

 

 

                                                                                                                                              Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

 

                                   

 

                                                                                                                                                   Φανή Κ. Τσιρογιάννη         

 

 

                                                                                          Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα αποτελείται από τους : α) Φανή Τσιρογιάννη, β) Nίκο Ζαρνακούπη και γ) Άγγελο Πάντο ως τακτικούς, και από τους α) Δημήτριο Τσιούμα β) Βασίλειο Κωστόπουλο και γ) Στυλιανή Σπανού ως αναπληρωματικούς.

Άρθρο 2ο

 Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί όλοι όσοι επιθυμούν και είναι δημότες του Δήμου Μουζακίου, οι οποίοι θα είναι φορολογικά και ασφαλιστικά τακτοποιημένοι καθώς θα διαθέτουν και δημοτική ενημερότητα.

Άρθρο 3ο

Οι τιμές εκκίνησης για τα προϊόντα που θα προσφέρονται είναι :

1. Ελληνικός καφές:0,70 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,45)

2. Στιγμιαίος καφές ( φραπέ ):1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,15)

3. Αναψυκτικά-χυμοί(250ml):1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

4. Τσίπουρο – ούζο(0.25ml):1,20 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

5. Ουίσκι απλό:3,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

6. Τσαϊ:0,80 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

7. Κρασί χύμα(250ml):1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

8. Μπύρα(Μπουκάλι):1,60 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)

Άρθρο 4ο

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Άρθρο 5ο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενο αλληλέγγυο και εξ ολοκλήρου υπεύθυνο μετά του μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο

Οι ελάχιστες ώρες λειτουργίας θα κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και ορίζονται ως εξής:

· Από 8:00 έως 14:00 και από 16:30 έως 20:30 για τη χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου εκάστου έτους

· και από 8:00 έως 14:00 και από 17:00 έως 21:30 για τη χρονική περίοδο από 16 Μάϊου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 7ο

Ο μειοδότης θα πρέπει να διατηρεί το χώρο καθαρό τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και να έχει ευπρεπή συμπεριφορά προς τους θαμώνες. Το κυλικείο θα χρησιμοποιείται μόνο από τους ηλικιωμένους, ως επίσης η χρήση του θα γίνεται από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και το Δήμο Μουζακίου.

Άρθρο 8ο

Αύξηση στις τιμές των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται, όταν αυξάνεται το κόστος αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάζει την αίτηση του μειοδότη, που θα αιτείται την αύξηση των τιμών και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει το αίτημα μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Άρθρο 9ο

 Εάν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η σύμβαση με υπαιτιότητα του μειοδότη, υποχρεούται να καταβάλει στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. το ποσό των 300,00 €.

Άρθρο 10ο

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για την αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11ο

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 200,00 € και βεβαιώνεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αντικατασταθεί με άλλη ισόποση, για την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, πριν από την υπογραφή της σύμβασης και μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Άρθρο 12ο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μετά του εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 13ο

 Εάν οι παραπάνω όροι δε τηρούνται από το μειοδότη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. θα μπορεί να λύσει τη σύμβαση.

Άρθρο 14ο

Η δαπάνη για θέρμανση-ψύξη, ΔΕΗ, νερό και τηλέφωνο θα βαρύνει τον μειοδότη.

Άρθρο 15ο

 Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να εργαστεί ο ίδιος και να μην αναθέσει σε άλλον τις υποχρεώσεις του. Καθώς επίσης όταν θα αναλάβει τη λειτουργία του κυλικείου πρέπει να τακτοποιηθεί υγειονομικά.