ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Μουζάκι 23-5-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Αρ. Πρωτ 5999

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Επισκευές κτιρίου Μαθητικής Εστίας Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία Επισκευές κτιρίου Μαθητικής Εστίας Μουζακίου , συντήρηση μεταλλικών θυρών και κιγκλιδωμάτων, κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλινων εσωτερικών θυρών και ντουλαπιών, χρωματισμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κ.α

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-05-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ