ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΙΘΩΜΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 12-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8024

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              

Ανάθεση υπηρεσίας Εργασίας αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ιθώμης

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία εργασιών αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στη ΔΕ Ιθώμης, αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων έργων με το χειριστή τους για να καθαρισθούν οι δρόμοι και οι χωμάτινοι τάφροι αυτών από τις καταπτώσεις κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 14-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                              Ο Αντιδήμαρχος

                                                             

 

                                                                   ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ