ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 12-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8026

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              

Ανάθεση υπηρεσίας Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία εργασιών αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στη ΔΕ Μουζακίου, αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων έργων με τον χειριστή τους για να καθαρισθούν οι δρόμοι και οι χωμάτινοι τάφροι αυτών από τις καταπτώσεις κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 14-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

          

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                      Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                                          ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ