ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΠΑΜΙΣΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 12-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8015

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              

Ανάθεση υπηρεσίας Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων Δ.Ε. Παμίσου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων Δ.Ε. Παμίσου, μίσθωση μηχανημάτων έργων με τον χειριστή τους για τον καθαρισμό των τάφρων, καναλιών και ρεμάτων Παμίσου, για να διευκολυνθεί η αποστράγγιση των αγροτικών εκτάσεων από τα όμβρια ύδατα και να αντιμετωπισθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 14-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 2445350114-111-116 .

 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                 Ο Αντιδήμαρχος

                                    

                                                                   ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ