ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 12-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8018

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              

Ανάθεση υπηρεσίας Καθαρισμός κοίτης ποταμών ή ρεμάτων ΔΕ Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία καθαρισμού κοίτης ποταμών ή ρεμάτων ΔΕ Μουζακίου, μίσθωση μηχανημάτων έργων με το χειριστή τους για τον καθαρισμό των ποταμών και των ρεμάτων από φερτά υλικά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος των πλημμυρικών φαινομένων.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 14-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                        Ο Αντιδήμαρχος

    

                                                      ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ