ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 12-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8029

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              

Ανάθεση υπηρεσίας Καθαρισμός περιαστικών δασών και χώρων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία καθαρισμού περιαστικών δασών και χώρων, εργασίες πυροπροστασίας οι οποίες θα αφορούν τον καθαρισμό των περιαστικών δασών και χώρων από την εύφλεκτη ύλη.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 21.599,99 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 14-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                           Ο Αντιδήμαρχος

                                   

                                                          ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ