ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 14-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8111

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              

Ανάθεση υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων, αφορά εργασίες σε υπολογιστές τελικών χρηστών του Δήμου και των περιφερειακών υποκαταστημάτων, αλλά και των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων του Δήμου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.833,40 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τετάρτη 19-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                               Ο Αντιδήμαρχος

    

                                                              ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ