ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 26-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8529

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

               

            

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια πινακίδων σήμανσης Δ.Ε.Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης Δ.Ε. Μουζακίου, μεταλικές πινακίδες, καθρέφτες για τη σήμανση κ.α..

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Δευτέρα 31-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

                                                        

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                       Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                   ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ