ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ -2

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 08-08-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 9028

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

               

            

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια πινακίδων σήμανσης Δ.Ε.Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια μεταλλικών πινακίδων σήμανσης για την Δ.Ε. Μουζακίου.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 11-08-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                           Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                             ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ