ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ-ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 30-10-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 13205

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια σπόρων–φυτών–δεντρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για τον καλλωπισμό των κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, πλατείες και παρτέρια) του Δήμου Μουζακίου.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 8.475,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Τετάρτη 01-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                         

                                                                             ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ