Πρόσληψη συνολικού προσωπικού είκοσι τριών (23) θέσεων (καθηγητές καλλιτεχνικού και καθηγητές γυμναστές) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης, επτάμηνης και οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης στις τέσσερις Δομές (Δημοτικό Ωδείο Μο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)

 

Moυζάκι 07/12/2012

Αριθ.Πρωτ.:213

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη συνολικού προσωπικού είκοσι τριών (23) θέσεων (καθηγητές καλλιτεχνικού και καθηγητές γυμναστές) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης, επτάμηνης και οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης στις τέσσερις Δομές (Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου, Φιλαρμονικής, ΚΔΑΠ και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

 

Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το με το άρθρο 1 του ν.3812/2009, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ' ΤΟΥ Ν.2190/94 «Το εκπαιδευτικό προσωπικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο» καθώς και «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους» και άρα η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού εξαιρείται από τη διαδικασία ελέγχου του ΑΣΕΠ.

2)Το Π.Δ.524/1980.

3) Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ Α' 7), όπως ισχύει σήμερα.

4)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012.

5)Την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012, απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αρίθμ.33/2006 ΠΥΣ( ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει.

6)Tην υπ' αριθμ. 67/2012 αποφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

7)Tην υπ' αριθμ πρωτ.127/18-07-2012 βεβαίωση του προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. για την πρόβλεψη διάθεσης πίστωσης προσωπικού.

Ειδικότερα ο συνολικός αριθμός των είκοσι τριών (23) ειδικοτήτων/θέσεων κατανέμεται ως εξής:

Α) Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Την πρόσληψη δώδεκα (12) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εξάμηνης απασχόλησης από 01/01/2013 έως 30/06/2013 για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΙΑΝΟ

3

Δίπλωμα πιάνου αναγνωρισμένου Ωδείου με θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ και τουλάχιστον 1 χρόνο διδακτική προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

Σημείωση: Oι καθηγητές να είναι κάτοχοι ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Φυγής.

ΚΙΘΑΡΑ

1

Πτυχίο Κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου με θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ και τουλάχιστον 1 χρόνο διδακτική προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

Σημείωση: O καθηγητής να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Φυγής.

ΚΙΘΑΡΑ

1

Πτυχίο Κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου με θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ και τουλάχιστον 5 χρόνια διδακτική προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

1

Εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον 1 έτος στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

Σημείωση: O καθηγητής να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Ειδικού Αρμονίας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

1

Εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον 1 έτος στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

ΒΙΟΛΙ

1

Δίπλωμα βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου με θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ και τουλάχιστον 2 χρόνια διδακτική προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

Σημείωση: O καθηγητής να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Αντίστιξης.

ΦΛΑΟΥΤΟ

1

Δίπλωμα φλάουτου αναγνωρισμένου Ωδείου με θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ και τουλάχιστον 1 χρόνο διδακτική προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

Σημείωση: Oι καθηγητές να είναι κάτοχοι ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Αρμονίας.

ΝΤΡΑΜΣ-ΚΡΟΥΣΤΑ

1

Εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον 1 έτος στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

Σημείωση: O καθηγητής να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Ειδικού Αρμονίας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

1

Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου Ωδείου με θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ και τουλάχιστον 1 χρόνο διδακτική προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

ΚΛΑΡΙΝΟ

1

Εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον 1 έτος στο Δημοτικό Ωδείο ή σε άλλα Δημοτικά Ωδεία.

 

Β) Για τη Φιλαρμονική

Την πρόσληψη δυο (2) Καθηγητών Μουσικής ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης απασχόλησης από 01/01/2013 έως 31/08/2013 για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΝΕΥΣΤΩΝ

(ΞΥΛΙΝΑ- ΧΑΛΚΙΝΑ)

1

Εμπειρία διδασκαλίας πνευστών οργάνων τουλάχιστον 2 έτη στη Δημοτική Φιλαρμονική ως Διευθυντής ή σε άλλες Δημοτικές Φιλαρμονικές.

Σημείωση: O καθηγητής να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Ενοργάνωσης- Διεύθυνσης Μπάντας.

ΚΡΟΥΣΤΩΝ

1

Εμπειρία διδασκαλίας κρουστών οργάνων τουλάχιστον 2 έτη ως Αρχιμουσικός στη Δημοτική Φιλαρμονική ή σε άλλες Δημοτικές Φιλαρμονικές.

Σημείωση: O καθηγητής να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Ειδικού Αρμονίας.

 

Γ) Για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ)

 

α)Την πρόσληψη δυο (2) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επτάμηνης απασχόλησης από 01/01/2013 έως 31/07/2013 για την κάλυψη αναγκών του Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

β) Την πρόσληψη δυο (4) Καθηγητών Καλλιτεχνικών ΠΕ/ΤΕ (2 Ζωγράφοι και 2 Θεατρολόγοι) ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επτάμηνης απασχόλησης από 01/01/2013 έως 31/07/2012 για την κάλυψη αναγκών του Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

γ)Την πρόσληψη δυο (2) Καθηγητών Γυμναστών ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επτάμηνης απασχόλησης από 01/01/2013 έως 31/07/2013 για την κάλυψη αναγκών του Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Δ) Για το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Την πρόσληψη ενός (1) Καθηγητή Καλλιτεχνικών με την ειδικότητα της Αγγειοπλαστικής - Κεραμικής, ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εξάμηνης απασχόλησης από 01/01/2013 έως 30/06/2013 για την κάλυψη αναγκών του Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Μουζακίου (ΚΔΑΠ) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)

2)Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου σπουδών.

3)Αποδεικτικά προϋπηρεσίας-εμπειρίας (θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο φορέα).

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας (σε έτη, μήνες και ώρες διδασκαλίας) και αν εργάζεται σε άλλο φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

7)Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικά).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (Μουζάκι, Καραϊσκάκη 1, Δημαρχείο-ισόγειο ΤΚ.43060), υπεύθυνος κ.Κ.Ποζιός. (τηλέφωνο:2445350137) από τις 09/12/2012 έως 18/12/2013 και ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00μ.μ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα(10) ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

Μουζάκι 07-12-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

 

 

 

ΖΑΡΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ