ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΩΛΒΠΩΚΕ-1Κ8
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/11/2017
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ