ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
Μουζάκι 11/4/2013
Σχολική Επιτροπή    
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μουζακίου                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου 


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάιο  Πρόεδρο Σ.Ε. 
2.    Παπασωτηρίου Σοφία, Αντιπρόεδρο Σ.Ε.
3.    Στεφανή Θωμά, μέλος
4.    Κωνσταντάκη Ελευθέριο, μέλος
5.    Πλακιά Φωτεινή, μέλος
6.    Γκαραβέλα Δημήτριο, μέλος
7.    Σανίδα Δημήτριο, μέλος
8.    Κωστόπουλο Σπυρίδωνα, μέλος
9.    Πάτα Δημήτριο, Γραμματέα

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 15η Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

1.    Κατάργηση βιβλιαρίων
2.    Εξέταση αίτησης πολιτιστικού συλλόγου Μουζακίου ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ
3.    Αποδοχή ποσών

Ο Πρόεδρος

Βάιος Φροξυλιάς
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο