Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣυνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μουζάκι 14/11/ 2011

Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μουζακίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Φροξυλιά Βάιο  Πρόεδρο Σ.Ε.
  2. Παπασωτηρίου Σοφία, Αντιπρόεδρο Σ.Ε.
  3. Στεφανή Θωμά, μέλος
  4. Κωνσταντάκη Ελευθέριο, μέλος
  5. Πλακιά Φωτεινή, μέλος
  6. Γκαραβέλα Δημήτριο, μέλος
  7. Σανίδα Δημήτριο, μέλος
  8. Κωστόπουλο Σπυρίδωνα, μέλος
  9. Πάτα Δημήτριο, μέλος

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18η Νοεμβρίου  2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

· Αποδοχή χρηματικών υπολοίπων από τις συγχωνευμένες Σχολικές Επιτροπές

· Κατάργηση τηλεφωνικών συνδέσεων των συγχωνευμένων, συνενωμένων ή καταργηθέντων σχολικών μονάδων Α/βάθμιας εκπαίδευσης.

· Σύσταση των Συμβουλίων σχολικών Κοινοτήτων των σχολείων της Α/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου και ορισμός των νέων Δ/ντών αυτών ως οικονομικών διαχειριστών .

· Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης καυστήρων λεβητοστασίων για το έτος 2011.

· Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες απολύμανσης κτιρίων για το έτος 2011

· Εξόφληση δαπανών των σχολικών επιτροπών Γελάνθης και Αγ. Ακακίου

· Παραχώρηση αίθουσας των ΔΣ Αγναντερού και Λαζαρίνας

· Παράταση μίσθωσης κυλικείου ΔΣ Αγναντερού

· Κάλυψη δαπανών καθαριστριών μέχρι 6/2011 από λειτουργικές δαπάνες σχολείων

· Πρόσληψη καθαριστριών

Ο Πρόεδρος

Βάιος Φροξυλιάς

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο